st

ZARZĄDZENIE Nr 44/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 października 2019 r.


w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku


Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730, 959 i 1655) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 203).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot
Załącznik do zarządzenia Nr 44/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 października 2019 r. (poz. 227)

 

STATUT

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupsku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, utworzona zarządzeniem Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. poz. 97, z późn. zm.1)), zwana dalej „Przychodnią”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730, 959 i 1655), zwanej dalej „ustawą”.
2. Przychodnia posiada osobowość prawną.
3. Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Przychodni oraz nadzór nad jej działalnością wykonuje Minister Obrony Narodowej lub osoby przez niego upoważnione.
4. Siedzibą Przychodni jest Słupsk.
5. Obszarem działania Przychodni jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
1. Przychodnia używa nazwy „Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku”.
2. Przychodnia może używać nazwy skróconej „Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Słupsku” lub „WSPL SPZOZ w Słupsku”, a także tłumaczenia swojej nazwy w językach obcych.
§ 3.
Przychodnia działa na podstawie:
1) ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
2) statutu;
3) innych przepisów prawa.
1) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. z 1998 r. poz. 183 i 185, z 1999 r. poz. 50, z 2000 r. poz. 25, 32 i 53, Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2001 r. poz. 51, 76 i 132, z 2004 r. poz. 145, z 2007 r. poz. 246 oraz z 2011 r. poz. 69.
Rozdział II
Cele i zadania Przychodni
§ 4.
1. Podstawowym celem Przychodni jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
2. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.
3. Przychodnia realizuje inne zadania zlecone przez podmiot tworzący oraz inne uprawnione organy.
4. Przychodnia udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, które nie są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych podmiotów.
5. Przychodnia realizuje przewidziane przepisami zadania na potrzeby obronne państwa.
§ 5.
1. Do zadań własnych Przychodni należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
a) badania i porady lekarskie,
b) leczenie,
c) opieka nad zdrowymi i chorymi dziećmi,
d) pielęgnacja chorych,
e) pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,
f) badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna,
g) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
h) wykonywanie czynności z zakresu protetyki, ortodoncji i stomatologii zachowawczej,
i) działania z zakresu medycyny pracy,
j) wykonywanie szczepień ochronnych;
2) realizacja inwestycji, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne;
3) profilaktyka i promocja zdrowia;
4) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami;
5) uczestnictwo w programach klinicznych finansowanych przez inne uprawnione podmioty gospodarcze.
2. Przychodnia może realizować zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej, obejmujące:
1) realizację zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych przez Ministra Obrony Narodowej regulujących zadania zlecone z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia;
2) realizację programów polityki zdrowotnej i promocji zdrowia;
3) programowe, profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznawania chorób;
4) propagowanie zachowań prozdrowotnych;
5) wykonywanie szczepień ochronnych;
6) wykonywanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej;
7) wykonywanie zadań służby medycyny pracy, w tym właściwych dla wojskowej służby medycyny pracy, określonych w odrębnych przepisach;
8) wykonywanie badań specjalistycznych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej pełniących służbę i pracujących w szczególnych warunkach.
3. Przychodnia może realizować programy zdrowotne na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz programy polityki zdrowotnej, programy promocji zdrowia ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jednostki samorządu terytorialnego lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.
§ 6.
1. Przychodnia może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na:
1) wykonywaniu usług kserograficznych;
2) wydawaniu opinii lekarskich na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb więziennych, celnych i instytucji ubezpieczeniowych.
2. Przychodnia może prowadzić szkolenia, konferencje i kursy w zakresie promocji zdrowia dla placówek szkolnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz innych jednostek organizacyjnych.
3. Prowadzenie działalności wymienionych w ust. 1 i 2 nie może ograniczać zadań własnych Przychodni oraz nie może być uciążliwe dla pacjenta.
§ 7.
Przychodnia, oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działalności, o których mowa w § 5 i 6:
1) wykonuje badania specjalistyczne zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych;
2) upowszechnia oświatę zdrowotną wśród pacjentów i personelu Przychodni;
3) propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.
§ 8.
Przychodnia może pełnić funkcje konsultacyjne dla innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Rozdział III
Organy Przychodni i ich kompetencje
§ 9.
1. Działalnością Przychodni kieruje dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Przychodni oraz realizacji jej zadań i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Przychodni.
4. Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych.
5. Dyrektor kieruje Przychodnią przy pomocy:
1) głównego księgowego;
2) kierowników komórek organizacyjnych.
§ 10.
1. Przy Przychodni działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Obrony Narodowej oraz organem doradczym dyrektora.
2. W skład rady społecznej wchodzą:
1) przewodniczący – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej;
2) członkowie:
a) dwóch przedstawicieli wybranych przez Ministra Obrony Narodowej,
b) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Lekarską – w przypadku wskazania przez ten organ,
c) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych – w przypadku wskazania przez ten organ.
3. Kadencja rady społecznej trwa 3 lata.
4. Rada społeczna wykonuje zadania określone w art. 48 ust. 2 ustawy.
5. Odwołanie przewodniczącego i członków rady społecznej przed upływem kadencji może nastąpić:
1) na własny wniosek przewodniczącego lub członka rady społecznej uzasadniony następującymi okolicznościami:
a) zmiana miejsca pracy lub zamieszkania,
b) zwolnienie ze służby lub pracy,
c) podjęcie zatrudnienia lub innej formy współpracy z niepublicznymi podmiotami leczniczymi konkurującymi z Przychodnią na rynku usług medycznych,
d) niezdolność do wykonywania obowiązków przewodniczącego lub członka rady społecznej na skutek choroby,
e) inny ważny powód o charakterze osobistym;
2) na wniosek rady społecznej lub dyrektora, uzasadniony następującymi okolicznościami:
a) utrata zdolności do czynności prawnych,
b) utrata praw publicznych,
c) zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
d) nieusprawiedliwione nieobecności na prawidłowo zwołanych posiedzeniach przekraczające 30% ogólnej liczby posiedzeń w ciągu roku,
e) nieobecności spowodowane chorobą lub inną usprawiedliwioną przyczyną na prawidłowo zwołanych posiedzeniach przekraczające 50% ogólnej liczby posiedzeń w ciągu roku,
f) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
g) orzeczenie prawomocnej kary za wykroczenie zawodowe,
h) orzeczenie prawomocnej kary dyscyplinarnej,
i) zwolnienie ze służby wojskowej lub pracy w resorcie obrony narodowej,
j) podjęcie zatrudnienia lub innej formy współpracy z niepublicznymi podmiotami leczniczymi konkurującymi z Przychodnią na rynku usług medycznych,
k) niewywiązywanie się z obowiązków określonych w art. 48 ust. 2 ustawy.
6. Minister Obrony Narodowej może z własnej inicjatywy odwołać przewodniczącego i członków rady społecznej w przypadkach określonych w ust. 5.
7. Wniosek o odwołanie przewodniczącego lub członka rady społecznej musi zawierać uzasadnienie wraz z przywołaniem podstawy prawnej oraz wyjaśnieniem podstawy faktycznej ze wskazaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
8. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5 i 6, wywołuje skutek z dniem określonym w akcie odwołania.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna Przychodni
§ 11.
W skład Przychodni wchodzą:
1) dyrekcja;
2) ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
3) podstawowa opieka zdrowotna;
4) poradnia stomatologiczna.
§ 12.
1. Szczegółową strukturę organizacyjną Przychodni oraz sposób kierowania zakładami leczniczymi, jednostkami i komórkami organizacyjnymi Przychodni określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
2. W regulaminie organizacyjnym dyrektor określa również sposób zapewnienia ciągłości kierowania Przychodnią na wypadek swojej nieobecności lub niemożności wykonywania obowiązków w przypadku wystąpienia innych okoliczności faktycznych lub prawnych.
Rozdział V
Gospodarka finansowa przychodni
§ 13.
1. Przychodnia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki Przychodni jest plan finansowy ustalany przez dyrektora.
3. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Minister Obrony Narodowej.
4. Przychodnia pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.
5. Przychodnia gospodaruje posiadanym mieniem.
6. Zbycie aktywów trwałych przychodni, oddanie ich w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.
§ 14.
Przychodnia może uzyskiwać środki finansowe określone w art. 55 ustawy.
§ 15.
Wartość majątku Przychodni określają:
1) fundusz założycielski;
2) fundusz zakładu.